Regulamin

Nasze dane:

House of Knowledge S.C. Agnieszka Klaś, Łukasz Klaś

ul. Petrażyckiego 70

30-399 Kraków

NIP: 6762554177

Regulamin Sklepu Internetowego Instruktorki Angielskiego.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep Instruktorki Angielskiego znajduje się pod adresem internetowym: https://sklep.houseofknowledge.edu.pl/ oraz umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu. Prowadzony jest przez Agnieszkę i Łukasza Klaś z siedzibą w Krakowie przy ul. Petrażyckiego 70 (House of Knowledge S.C. Agnieszka Klaś, Łukasz Klaś NIP: 6762554177 REGON: 381095175)
 2. Za pośrednictwem Sklepu Sprzedawca zapewnia Kupującemu możliwość zawarcia umowy sprzedaży produktów dostępnych w Sklepie oraz zawarcia umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci kursów online oraz innych produktów elektronicznych. Sprzedawca świadczy także na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną.
 3. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2. DEFINICJE

 • Konsument Rozumie się przez to konsumenta w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
 • Sprzedawca  House of Knowledge S.C. Agnieszka Klaś, Łukasz Klaś ul. Petrażyckiego 70 30-399 Kraków NIP: 6762554177 Regon: 381095175
 • Klient / Kupujący, Użytkownikkażdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu. Rozumie się przez to Konsumentów, przedsiębiorców, osoby prawne i inne osoby, niebędące Konsumentem, dokonujące zakupów w Sklepie.
 • Przedsiębiorca Rozumie się przez to Klientów sklepu, którzy nie są Konsumentami oraz nie są osobami fizycznymi zawierającymi umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 • Przedsiębiorca na prawach konsumenta: Od 1 stycznia 2021 roku część przepisów dotyczących konsumenta stosować się będzie także do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 • Sklep sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.sklep.houseofknowledge.edu.pl
 • Umowa zawarta na odległość​– umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 • Regulamin niniejszy regulamin Sklepu.
 • Zamówienie oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 • Konto​– konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie. (Jest to usługa elektroniczna – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i podanym przez Ciebie hasłem zbiór dotyczących Cię zasobów w systemie teleinformatycznym, w którym gromadzone są podane przez Ciebie dane oraz informacje o złożonych Zamówieniach w Sklepie internetowym).
 • Konto Użytkownika kursu online: Oznacza indywidualny dla każdego Klienta dostęp do panelu kursu online, uruchomiony na rzecz kursanta przez Sprzedawcę (po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi prowadzenia Konta Klienta).
 • Formularz rejestracji formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 • Formularz zamówienia​– interaktywny formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 • Produkt: Oznacza prezentowany w Sklepie internetowym towar, którego opis jest dostępny przy każdym z prezentowanych produktów.
 • Koszyk element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w ilości produktów.
 • Produkt dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 • Umowa Sprzedaży​– umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

3. KONTAKT ZE SKLEPEM

 • Adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@houseofknowledge.edu.pl
 • Numer telefonu Sprzedawcy: 572 – 671 – 412
 • Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 • Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 8-18

4. WYMAGANIA TECHNICZNE

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 • dostęp do sieci Internet,
 • łącze internetowe o przepustowości nie mniejszej, niż 512 kB/s,
 • zainstalowana jedna z wymienionych poniżej przeglądarek internetowych (wersje na komputer PC lub MacOS):
 1. Chrome w wersji 70 lub nowszej;
 2. Mozilla Firefox w wersji 68, lub nowszej;
 3. Microsoft Edge w wersji 44 lub nowszej;
 4. Opera w wersji 65 lub nowszej;
 5. Safari w wersji 13 lub nowszej; 
 • zainstalowana jedna z wymienionych poniżej przeglądarek internetowych (wersje na urządzenia przenośne):
 1. Opera w wersji 54 lub nowszej;
 2. Chrome w wersji 78 lub nowszej;
 3. Mozilla Firefox w wersji 68 lub nowszej;
 • wyświetlacz obsługujący rozdzielczość nie mniejszą niż 1024×768;
 • włączenie w przeglądarce obsługi plików cookies;
 • włączenie w przeglądarce obsługi JavaScritpt (JS).
 • posiadanie adresu e-mail. 

5. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto.
 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 5. W przypadku Umowy obejmującej prenumeratę lub świadczenie usług na czas nieoznaczony końcową (ostateczną) ceną jest łączna cena obejmująca wszystkie płatności za okres rozliczeniowy.
 6. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.
 7. Zakazanym jest dostarczenie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu, strony internetowej lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sklep, w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Sklepu.
 8. Z uwagi na publiczny charakter sieci Internet oraz korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, Sklep zwraca uwagę na zagrożenia związane z możliwością pozyskiwania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego też Klienci winni stosować właściwe środki techniczne, które minimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni oni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.
 9. Treść niniejszego regulaminu dostępna jest pod adresem internetowym https://sklep.houseofknowledge.edu.pl/regulamin
 10. Wszelkie ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do zawarcia umowy.
 11. Prezentowane na stronach Sklepu zdjęcia produktów mogą odbiegać kolorystycznie od rzeczywistych kolorów z uwagi na różną konfigurację sprzętu komputerowego Klientów. Nie wpływa to jednak na właściwość Produktów.
 12. Wszystkie materiały znajdujące się w serwisie są chronione prawem autorskim. Materiały te można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na własne potrzeby (w celach niekomercyjnych). Administrator nie zezwala na jakiekolwiek rozpowszechnianie tak skopiowanych materiałów na wszystkich polach eksploatacji zgodnie z ustawą o prawie autorskim.
 13. Zabrania się Klientowi korzystania z kont innych klientów oraz udostępniania swojego konta innym osobom. Klient zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Zakazane jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym.
 14. Klient może skorzystać z pomocy technicznej w razie problemów dotyczących funkcjonowania strony internetowej Sklepu, wysyłając drogą elektroniczną zapytanie na wskazany adres e-mail.

6. USŁUGI ELEKTRONICZNE 

 1. Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu. W Sklepie dostępne są usługi elektroniczne takie jak: Konto, Formularz zamówienia, Newsletter (otrzymywanie od Sprzedawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Klienta e-mail).
 2. Założenie Konta jest dobrowolne i nie jest konieczne do dokonania zamówienia w Sklepie.
 3. Korzystanie z Konta możliwe jest po wypełnieniu Formularza rejestracji konta, naciśnięciu przycisku „Załóż konto” oraz potwierdzeniu gotowości i chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie linku potwierdzającego, przesłanego automatycznie na podany adres e-mail.
 4. Usługa elektroniczna „Konto” świadczona jest bezpłatnie przez czas nieokreślony. Kupujący ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta poprzez wysłanie prośby do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty e-mail.
 5. Formularz zamówienia – korzystanie z Formularza zamówienia rozpoczyna się w momencie dodania przez Klienta pierwszego Produktu do koszyka w Sklepie.
 6. Złożenie Zamówienia następuje po wypełnieniu Formularza zamówienia i po kliknięciu na stronie Sklepu przycisku „Zamawiam i płacę” lub innego równoznacznego przycisku.
 7. Klient może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje związane z korzystaniem z Usług elektronicznych. Reklamacje można zgłosić pisemnie lub na adres e-mail Sklepu. W reklamacji Klient proszony jest o podanie swojego imienia i nazwiska oraz adresu do korespondencji a także rodzaju i opisu zaistniałego problemu.
 8. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
 9. Jeżeli Kupujący potwierdzi zapis do newslettera, wówczas Sprzedawca świadczy również drogą elektroniczną na rzecz Kupującego usługę, polegającą na przesyłaniu Kupującemu wiadomości e-mail zawierających informacje o produktach znajdujących się w Sklepie, świadczonych usługach oraz aktualnych promocjach. Zapis do newslettera odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zapisu do newslettera lub poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w procesie składania zamówienia. Kupujący może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając przycisk, który służy do rezygnacji, widoczny w każdej wiadomości przesyłanej w ramach newslettera, lub przesyłając taką prośbę na adres Sprzedawcy.

7. ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIENIA

W celu złożenia zamówienia prosimy:

 • Proszę wybrać Produkt będący celem Zamówienia, kliknąć główny przycisk „Dodaj do koszyka”; lub wybrać przycisk znajdujący się na karcie produktu w opisie produktu pod nazwą „Chcę to” lub „Kupuję”
 • Proszę przejść do koszyka oraz kliknąć przycisk „idź do kasy”
 • Proszę wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia
 • Proszę kliknąć przycisk „Kupuję i płacę”
 • Proszę wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie.

Dodatkowe informacje związane z funkcją składania zamówień:

 1. Klient ma prawo do założenia konta w Sklepie, celem składania zamówień w Sklepie oraz uzyskania dodatkowych funkcji.
 2. Założenie konta jest dobrowolne i bezpłatne.
 3. Utworzenie konta następuje po prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej Sklepu oraz po otrzymaniu za pośrednictwem poczty e-mail potwierdzenia rejestracji konta wraz z hasłem.
 4. W formularzu rejestracyjnym Klient podaje adres poczty elektronicznej, na które przesyłane jest hasło wymagane do zalogowania się do konta.
 5. Warunkiem zakończenia rejestracji konta jest zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu.
 6. Klient loguje się do konta po wprowadzeniu w formularzu logowania poprawnego loginu oraz hasła.
 7. Klient może złożyć zamówienie jako zarejestrowany klient albo jako gość.
 8. Zarejestrowanym klientem jest Kupujący, który posiada konto w Sklepie. Kupujący może założyć konto z poziomu Sklepu.
 9. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie formularza zamówienia po uprzednim dodaniu do koszyka interesujących Klienta produktów. W formularzu konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Na etapie składania zamówienia następuje również wybór sposobu dostawy zamówionych produktów oraz wybór metody płatności za zamówienie. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu, z którym Klient powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących regulaminu, Klient może skontaktować się ze Sprzedawcą.
 10. W formularzu zamówienia Kupujący musi podać prawdziwe dane osobowe. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Klient podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedawcy co do ich poprawności. W takim przypadku Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Klientowi przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Klientem, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Klienta.
 11. Klient oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności.
 12. Klienci są informowani o zmianie statusu (etapach realizacji) zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 13. Zamówienia realizowane są na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (produkty fizyczne i elektroniczne) oraz w Unii Europejskiej (produkty elektroniczne).
 14. Na zakupiony towar wystawiony jest paragon lub na życzenie faktura VAT.

8. METODY PŁATNOŚCI

 1. Płatności są obsługiwane przez spółkę PayPro SA (płatności online Przelewy 24)

ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań

NIP: 779-236-98-87 | Regon: 301345068

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935,

wysokość kapitału zakładowego: 4 500 000 zł, wpłacony w całości.

 1. Po złożeniu przez Kupującego zamówienia zgodnie z procedurą opisaną w niniejszym Regulaminie na adres e-mail Kupującego zostanie przesłane potwierdzenie dokonania zamówienia w Sklepie Instruktorki Angielskiego.
 2. Dostępne metody płatności za zamówienie opisane są na stronie Sklepu Instruktorki Angielskiego. Są także udostępniane Kupującemu podczas składania zamówienia jest to między innymi: przelew elektroniczny i płatność kartą.
 3. Po kliknięciu w przycisk finalizujący „Kupuję i płacę” lub inny o równoznacznym brzmieniu Kupujący będzie miał możliwość wyboru formy płatności i zostanie w sposób automatyczny przekierowany do okienka płatności obsługiwanej przez zewnętrznego dostawcę w celu dokonania płatności za zamówienie.
 4. Jeżeli Kupujący wybrał płatność przelewem bankowym, po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie zostanie przekierowany na stronę Sklepu z instrukcją dokonania płatności.
 5. Wskazane w Sklepie ceny są cenami brutto, oznacza to, że uwzględniają podatek VAT.
 6. Do każdego zamówienia wystawiany jest dokument potwierdzający dokonanie płatności, który dołączany jest w wiadomości e-mail (paragon lub na życzenie Faktura VAT).

9. UMOWA SPRZEDAŻY

 1. Zamówienia w Sklepie Instruktorki Angielskiego, Klienci mogą składać przez siedem dni w tygodniu, dwadzieścia cztery godziny na dobę.
 2. Kupujący może składać zamówienie jako niezarejestrowany (gość) lub jako zarejestrowany użytkownik, przy czym zarejestrowanym klientem jest Kupujący, który posiada konto w Sklepie Instruktorki Angielskiego.
 3. Kupujący może dowolnie założyć konto na etapie składania zamówienia lub niezależnie od składania zamówienia w późniejszym terminie.
 4. W Formularzu zamówienia konieczne jest podanie danych niezbędnych do zrealizowania zamówienia. Potrzebne dane te to: imię, nazwisko, adres e-mail, dane niezbędne do wystawienia faktury VAT.
 5. Klient składa zamówienie poprzez dodanie produktu do koszyka w Sklepie Instruktorki Angielskiego.
 6. Po dodaniu produktów do koszyka Klient ma również możliwość weryfikacji dodanych do koszyka produktów, w tym ich usunięcia lub zmiany na inny produkt. Na tym etapie Klient może powrócić do dokonywania dalszych zakupów lub przejść do opłacenia zamówienia, klikając odpowiednie przyciski, które pokierują do formularza płatności.
 7. Po przejściu do opłacania produktów, Klient zostaje przekierowany do ekranu logowania lub Rejestracji, chyba że Klient jest już zalogowany w swoim Koncie.
 8. Po dokonaniu wyboru sposobu płatności i poinformowaniu Klienta o łącznej kwocie zamówienia brutto Klient składa zamówienie poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku opatrzonego słowami „Kupuję i płacę” lub innym równoważnym sformułowaniem.
 9. Warunkiem złożenia zamówienia jest zaakceptowanie regulaminu, z którym Kupujący powinien uprzednio się zapoznać, przed dokonaniem płatności.
 10. Poprawne wypełnienie formularzy zakupowych potwierdzane jest na ekranie z wyświetlonym podsumowaniem zamówienia, a w przypadku wyboru płatności za pośrednictwem serwisu Przelewy 24 płatności online wysyłana jest również informacja o numerze zamówienia, na wskazany przez Klienta adres e-mail, na który będą wysłane informacje dotyczące zamówienia w Sklepie oraz zakupionych za pośrednictwem Sklepu Instruktorki Angielskiego produktów elektronicznych.
 11. Płatności należy dokonywać niezwłocznie po złożeniu Zamówienia.
 12. Z uwagi na to, że za pośrednictwem Sklepu internetowego Instruktorki Angielskiego Klienci mogą dokonać zamówienia różnego typu produktów (np. produkt elektroniczny, produkt fizyczny), między Kupującym a Sprzedającym może zostać zawarta umowa określonego rodzaju tj. umowa o dostarczenie treści cyfrowych – dotyczy zamówienia produktów elektronicznych, w tym także kursów online.
 13.  Z chwilą skutecznego dokonania płatności między Użytkownikiem a Sprzedawcą zawarta zostaje umowa o dostarczenie treści cyfrowej w postaci wybranego przez Użytkownika Produktu elektronicznego (kursu online, e-booka, videobooka). Następnie Użytkownikowi wyświetlona zostaje strona z informacją, która jest potwierdzeniem zakupu.
 14. W przypadku zamówień, które dotyczą produktów fizycznych oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Kupującego, jeżeli na podany przez Kupującego adres poczty e – mail, Sprzedawca prześle potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia. Niniejsze oświadczenie stanowi o akceptacji i przyjęciu oferty Klienta i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zawarta zostaje umowa sprzedaży.
 15. W przypadku dokonania zamówienia, którego przedmiotem są zarówno produkty fizyczne, jak i elektroniczne, dochodzi do zawarcia kilku umów określonego rodzaju, które odpowiadają określonemu przedmiotowi zamówienia.
 16. Klient może anulować złożone zamówienie za pośrednictwem: telefonu pod numerem: 572 – 671- 412 Nie można anulować zamówienia, które zostało już wysłane do Klienta, jednakże ww. postanowienie nie ogranicza prawa do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przesyłki.

10. DOSTAWA PRODUKTÓW

1. Produkty wysyłamy w dni robocze od poniedziałku do piątku za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost lub poprzez Paczkomaty InPost w ciągu 2 – 7 dni roboczych od daty zaksięgowania na naszym koncie wpłaty, jeśli zamówiony towar znajduje się w magazynie. W wyjątkowych sytuacjach towar może zostać wysłany w terminie późniejszym o czym Klient dowiaduje się za pomocą wiadomości e-mail lub telefonicznie.

2. W przypadku braku zamówionego towaru w magazynie poinformujemy Klienta o innym możliwym terminie realizacji zamówienia. Klient ma prawo do rezygnacji z zamówienia oraz do zwrotu wpłaconych środków pieniężnych.

3. W przypadku gdy w magazynie dostępna jest tylko część zamówionego towaru to na życzenie Klienta wyślemy dostępny towar, a pozostałą część dostarczymy na nasz koszt w najbliższym możliwym terminie. Rabaty i koszty przesyłki są wtedy takie jak dla całego zamówienia.

4. Towar wysłany kurierem powinien dotrzeć do Zamawiającego w ciągu 48 godzin od daty wysyłki. Przy powyższym terminie nie uwzględnia się sobót, niedzieli oraz dni wolnych.

5. Nie będą realizowane zamówienia, w których nie zostały podane wszystkie wymagane dane teleadresowe Zamawiającego lub dane te są nieprawdziwe.

6. Szczegółowy koszt przesyłki jest widoczny za każdym razem po wybraniu towarów i sposobu dostawy, a przed ostatecznym potwierdzeniem zamówienia.

7. Szczegółowy koszt przesyłki jest widoczny za każdym razem po wybraniu towarów i sposobu dostawy, a przed ostatecznym potwierdzeniem zamówienia. Wszelkie promocje się nie łączą. Produkty elektroniczne (e- booki, videobooki, kursy online itp.) dostarczane są Klientowi od razu po zaksięgowaniu płatności, chyba, że Klient nie zaznaczył opcji natychmiastowego dostarczenia treści cyfrowych, wtedy wówczas dostęp do kursu, videobooka, e-booka itp. może zostać podzielony czyli Klient otrzymuje część materiału a następnie do 1 miesiąca zostanie dosłana / wgrana na platformę całość materiału.

11. KONSULTACJE ONLINE

 1. Konsultacje online są usługą, która opisana jest w art. 38 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. W ramach umowy zawartej zgodnie z postanowieniem Regulaminu Sklepu Instruktorki Angielskiego, Sprzedawca dostarcza Użytkownikowi usługę w postaci zakupionych konsultacji online.
 3. Zakupiona przez Użytkownika konsultacja online odbędzie się w terminie określonym przez Sprzedawcę oraz Klienta.
 4. Konsument, który wyraża zgodę na wykonanie w pełni usługi przed upływem terminu odstąpienia od umowy, utraci wówczas w ten sposób prawo do odstąpienia od umowy.
 5. W przypadku zakupu produktu / produktów który uwzględnia opcję konsultacji online – konsultacje zostaną przeprowadzone po wcześniejszym uzgodnieniu dogodnego terminu z Klientem lub zgodnie z harmonogramem zapisów umieszczonym na stronie Sprzedawcy i udostępnionym wcześniej Kupującemu.

12. PRODUKTY CYFROWE

 1. Produkt cyfrowy (niematerialny) stanowi treść cyfrową w rozumieniu art. 38 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.
 2. W ramach umowy zawartej zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu Sklepu Instruktorki Angielskiego, Sprzedawca dostarcza Użytkownikowi odpowiednią treść cyfrową w postaci zakupionego przez Użytkownika Produktu cyfrowego (niematerialnego).
 3. Zakupiony przez Użytkownika produkt cyfrowy jest możliwy do ściągnięcia bezpośrednio ze strony Sklepu Instruktorki Angielskiego, lub w wiadomość e-mail, która zostanie wysłana do Użytkownika z aktywnym linkiem, pod którym można uzyskać dostęp do zakupionego produktu.
 4. Jeśli w opisie produktu na stronie Sklepu Instruktorki Angielskiego wskazano inny termin dostawy produktu, obowiązują zasady wskazane w opisie produktu na stronie produktu.
 5. Z chwilą wysłania wiadomości e-mail, o której mowa powyżej, treści cyfrowe będące zamówieniem uważa się za dostarczone w całości Kupującemu.
 6. Sprzedawca nie świadczy Użytkownikowi jakiejkolwiek dodatkowej pomocy przy z korzystaniu z danego Produktu. Sprzedawca nie ponosi także odpowiedzialności za niespełnienie warunków technicznych przy korzystaniu z zakupionego Produktu.
 7. Jeśli w opisie produktu na stronie Sklepu wskazano inny termin dostawy produktu, obowiązują zasady wskazane w opisie oferty.
 • Zabrania się Kupującemu udostępniania produktu elektronicznego, a także danych do swojego Konta innym osobom.
 • Zakupiony produkt nie może być odsprzedawany czy również dystrybuowany i jakikolwiek inny sposób.
 • Konsument jest świadomy, że wyrażając zgodę na wykonanie w pełni usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, utraci w ten sposób prawo do odstąpienia od umowy. Utrata prawa do odstąpienia od umowy skuteczna jest w przypadku zaznaczenia odpowiedniego pola na stronie Sklepu w momencie finalizowania zamówienia. Podana jest informacja, którą Klient może zaznaczyć, o charakterze informującym o zgodzie na natychmiastowe dostarczenie treści cyfrowych, skutkując tym samym utratę prawa do odstąpienia od umowy.

13. KURSY ONLINE

 1. Na stronie Sklepu Instruktorki Angielskiego, Klient może dokonać zakupu kursów online.
 2. Produkt cyfrowy to produkt stanowiący treść cyfrową w rozumieniu art. 38 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.
 3. Klient dokonuje zakupu kursy online poprzez stronę Sklepu Instruktorki Angielskiego. Natomiast Konto użytkownika jest prowadzone na platformie Publigo (dawna WpIdea). Aby założyć wyżej wymienione konto, proszę wejść na stronę Sprzedawcy oraz uzupełnić wymagane dane oraz ustawić indywidualne unikalne hasło użytkownika.
 4. Osoba, która dokona zakupu kursu online, oprócz spełnienia wymagań technicznych, jest także zobligowana do założenia Konta Użytkownika danego kursu online.
 5. Konto Użytkownika kursu online to indywidualny dla każdego Klienta panel kursowy, uruchomiony dla niego przez Sprzedawcę w celu udostępnienia danego kursu.
 6. Po zaakceptowaniu regulaminu Użytkownik może się zalogować do swojego konta poprzez wykorzystanie nazwy użytkownika oraz hasła ustanowionego podczas rejestracji swojego konta.
 7. Rejestracja jest konieczna do korzystania z produktów w postaci kursów online i tyko w ten sposób można korzystać z kursów online.
 8. Usługa prowadzenia danego konta użytkownika dostępna jest po zarejestrowaniu konta na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Użytkownikowi dedykowanego panelu na platformie Publigo.
 9. Użytkownik może zgłosić prośbę o usunięcie swojego konta, przy czym w przypadku zgłoszenia prośby usunięcia swojego konta przez Sprzedawcę – konto może zostać usunięte do 14 dni od zgłoszenia prośby. Użytkownik wysyła do Sprzedawcy w tym celu wiadomość e-mailem oświadczenia o rozwiązaniu umowy.
 10. Materiały dedykowane dla danego kursu będą dostępne od razu w panelu kursu, chyba że podczas zakupu Sprzedawca określił inny termin dostarczenia danego kursu online (np. w przedsprzedaży) – wtedy Klienta obowiązują terminy podane przez Sprzedawcę na stronie sprzedażowej danego produktu ( np. podczas przedsprzedaży).
 11. W przypadku zakupienia kursu modułowego, może wystąpić sytuacja, że poszczególne moduły kursu online, będą dodawane sukcesywnie w późniejszych okresach wskazanych przez Sprzedawcę.
 12. Jeżeli Użytkownik nie może uruchomić pliku udostępnianego w ramach kursu, prosimy o skontaktowanie się się ze Sprzedawcą. Pomożemy wówczas rozwiązać problem.
 13. Materiały dedykowane do kursu dostępne są przez ustalony wcześniej okres czasu (termin udostępnienia podany jest w opisie produktu).
 14. W przypadku umów zawartych na czas określony, np. w modelu subskrypcyjnym, umowa obowiązuje do dnia, który wskazany jest w dokonanym zamówieniu.
 15. Kupujący ma prawo oraz możliwość odstąpienia od umowy sprzedaży kursu online w terminie do 14 dni od dnia dokonania zakupu. Zasady oraz warunki opisane są w punkcie ODSTĄPIENIE OD UMOWY.
 16. W przypadku korzystania z platformy kursowej w sposób sprzeczny oraz niezgodny ze wskazanymi powyżej zasadami Sprzedawca ma prawo do zablokowania Kupującemu dostępu do platformy, bez konsekwencji dla Sprzedawcy.

Warunki licencyjne dla kupionych produktów –  produkty elektroniczne (kursy online, e-booki, videobooki). 

 1. Kupujący ma obowiązek przestrzegać warunków obowiązującej licencji.
 2. Kupujący może korzystać z zakupionych przez siebie produktów tylko i wyłącznie na własny użytek, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Zabrania się Kupującemu udostępniania produktów lub danych przypisanych do swojego konta innym osobom.
 4. Zakupionego produktu nie można odsprzedawać oraz dystrybuować w jakiejkolwiek formie.
 5. Licencja przyznawana Kupującemu nie obejmuje prawa do:
 • Powielania produktu w całości lub w części, w celu innym niż utworzenie kopii tylko i wyłącznie na własny użytek,
 • Odpłatnego, a także nieodpłatnego rozpowszechniania danego produktu / produktów w jakiejkolwiek formie.

14. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkty wolne od wad.
 2. Sprzedawca ponosi również odpowiedzialność, jeżeli sprzedany produkt lub produkty posiadają wadę fizyczną lub prawną.
 3. W przypadku, gdy Kupujący stwierdzi wadę produktu, należy wówczas poinformować o tym fakcie Sklep Instruktorki Angielskiego, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie do stosownej treści.
 4. W celu złożenia reklamacji Kupujący może skorzystać z formularza reklamacyjnego (zwrotu) dostępnego na stronie Sklepu Instruktorki Angielskiego. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno za pośrednictwem poczty tradycyjnej, jak i poczty elektronicznej, przy czym preferowana jest forma elektroniczna.
 5. Szczegóły dotyczące rękojmi Sprzedawcy za wady są uregulowane przepisami Kodeksu cywilnego.
 6. O rozpatrzeniu danej reklamacji i jej akceptacji bądź odmowie Sprzedawca powiadomi Klienta w wiadomości wysłanej na adres e-mail lub korespondencyjny, podany przez Klienta w reklamacji, w terminie do 14 dni.
 7. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji informacji, które pomogą ustalić stan faktyczny: okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady, żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową sprzedaży (np. naprawę towaru) lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży oraz danych, które stanowią dane kontaktowe składającego reklamację.
 8. Podanie wskazanych informacji i okoliczności reklamacji zdecydowanie ułatwi proces reklamacji.
 9. W przypadku gdy Sprzedawca otrzyma niekompletną reklamację wówczas Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w przeciwnym wypadku reklamacja pozostanie bez rozpoznania.

10. Każdy towar zakupiony w Sklepie objęty jest rękojmią sprzedawcy i podlega wymianie, jeśli:

a) Posiada wady (Sklep jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży).;

b) Jest niezgodny z umową;

c) Został uszkodzony podczas dostawy.

11. Reklamowany produkt należy zwrócić na adres : House of Knowledge S.C. Agnieszka Klaś, Łukasz Klaś ul. Petrażyckiego 70, 30 – 399 Kraków.

12.W przypadku uznania reklamacji, koszty wysłania produktu przez Klienta do Sklepu oraz dostarczenie naprawionego produktu z powrotem do Klienta ponosi Sklep Instruktorki Angielskiego.

15. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. W przypadku gdy podczas zakupu Produktu Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraził zgodę na wykonanie umowy i dostarczenie mu treści cyfrowej w postaci zakupionego produktu przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, traci on wówczas prawo do odstąpienia od umowy zawartej ze Sprzedawcą(Sklep Instruktorki Angielskiego).
 2. W sytuacji gdy nie wystąpią dane okoliczności wskazane powyżej, Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ma prawo do odstąpienia od umowy na warunkach wskazanych poniżej.
 3. Odstąpienie od umowy następuje na skutek poinformowania Sprzedawcy (Sklepu Instruktorki Angielskiego) o swojej decyzji oraz poprzez złożenie stosownego oświadczenia. Takie oświadczenie można wysłać pocztą tradycyjną lub poprzez e-mail.
 4. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy (zwrotu produktów) udostępnionego na stronie Sklepu Instruktorki Angielskiego. . Skorzystanie z tej formy (za pomocą formularza) jest jednak tylko zaleceniem w procesie odstąpienia od umowy oraz nie stanowi przeszkód w nieważności odstąpienia.
 5. Aby zachować termin odstąpienia od umowy wystarczy aby Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wysłał stosowną informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem wskazanego terminu odstąpienia od umowy (do 14 dni od daty zawarcia umowy sprzedaży).
 6. W sytuacji odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta wszystkie otrzymane od niego płatności.
 7. Zwrot płatności zostanie zrealizowany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraził inne rozwiązanie.
 8. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ponosi koszty zwrotu produktów (koszty transportu pocztą / kurierem, za pośrednictwem paczkomatów).

9. Sklep Instruktorki Angielskiego przyjmuje towary zakupione wyłącznie w Sklepie Instruktorki Angielskiego (należy koniecznie dołączyć dowód zakupu np. kopię/oryginał faktury VAT lub paragonu),

10. Zakupiony produkt fizyczny należy zwrócić na adres : House of Knowledge S.C. Agnieszka Klaś, Łukasz Klaś ul. Petrażyckiego 70 , 30-399 Kraków.

11. Zwracany przez Klienta produkt winien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

12.Zwrot kwoty wynikającej z wartości produktów nastąpi w ciągu 14 dni od dnia otrzymania produktu od Klienta. Zwrot pieniędzy nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyrazi zgodę na inny sposoby zwrotu pieniędzy.

13. Wzór formularza elektronicznego (formularz google) o odstąpieniu od umowy znajduje się w zakładce „Zwrot i Wymiana”.

14. Sklep nie przyjmuje towaru przesłanego w formie przesyłek za pobraniem.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

1.Dane Sprzedawcy:

2.Dane Klienta:

Imię: ……………………………………………………………………………………

Nazwisko: ……………………………………………………………………………

Adres zamieszkania: ……………………………………………………………

Adres email: ………………………………………………………………………..

Telefon do kontaktu: …………………………………………………………..

3.Informacje o umowie:

Data zawarcia umowy (złożenia zamówienia): ………………… (dzień-miesiąc-rok)

Zamawiany towar: ………………………………………………………………………

Wybrany sposób płatności: ………………………………………………………..

Wybrany sposób dostawy i koszt dostawy: ………………………………….

Data otrzymania przesyłki z zamówionym towarem: …………. (dzień-miesiąc-rok)

4. Oświadczenie Klienta:

Działając na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014r. poz. 827), niniejszym odstępuję od umowy szczegółowo opisanej w pkt 3 lit. af niniejszego oświadczenia, którą zawarłem ze Sprzedającym określonym w pkt 1.

Do niniejszego oświadczenia załączam potwierdzenie transakcji (paragon, rachunek, fakturę VAT, – niepotrzebne skreślić).

Zostałem/am poinformowany o konieczności pokrycia kosztów dostawy i kosztów zwrotu zamówionego towaru i godzę się na poniesienie tych kosztów.

Zobowiązuję się do niezwłocznego zwzrotu dostarczonych towarów, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia niniejszego oświadczenia.

Zobowiązuję się zwrócić dostarczone towary w stanie niepogorszonym ponad zmiany, będące wynikiem korzystania z towarów w sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej z tego tytułu.

Proszę o zwrot uiszczonej płatności na mój rachunek bankowy:

…………………………………………………….

Miejscowość i data: ………………………….

Podpis*: …………………….. ( *jeśli papierowo )

Wypełniony i podpisany formularz należy przesłać na adres Sprzedawcy :

House of Knowledge S.C. Agnieszka Klaś, Łukasz Klaś

ul. Petrażyckiego 70

30-399 Kraków

16. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca (House of Knowledge S.C. Agnieszka Klaś, Łukasz Klaś).
 2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są jedynie w celu obsługi konta użytkownika, realizacji zamówienia oraz ewentualnego dochodzenia lub ustalenia roszczeń, które są związane z zawieranymi za pośrednictwem Sklepu Instruktorki Angielskiego umowami sprzedaży.
 3. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności dostępnej na stronie Sklepu Instruktorki Angielskiego.
 4. W trakcie korzystania z usług, które świadczone są drogą elektroniczną (e-mail) może wystąpić zagrożenie pozyskania oraz modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione. Aby temu zapobiec, Klienci proszeni są o stosowanie odpowiednich środków technicznych, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia, w szczególności programy antywirusowe, bezpieczną skrzynkę poczty elektronicznej (e-mail) oraz inne rozwiązania, które chronią bezpieczeństwo korzystających z publicznej sieci Internet.
 5. Informujemy również, że jako Sprzedawca nigdy nie zwracamy się do Klienta z prośbą o udostępnienie indywidualnych haseł w jakiejkolwiek formie.

17. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą towarów na drodze postępowania mediacyjnego (pozasądowego). Szczegóły zostaną wówczas określone przez strony konfliktu.
 2. Wszelkie spory związane z usługami, które są świadczone przez Sklep będą rozstrzygane przez sądy powszechne, a prawem właściwym uznaje się prawo polskie.
 3. Klient będący Konsumentem ma także możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Określone zasady dostępu do danych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów inspekcji handlowej.

18. ZASADY PREZENTOWANIA TREŚCI I OPINII NA STRONIE

Na stronie Instruktorki Angielskiego znajdują się opinie Klientów dotyczące współpracy z nami jak również
opinie dotyczące oferowanych przez nas produktów.
Jesteśmy przekonani, że opinie są dla Ciebie bardzo ważne dlatego dokonujemy wszelkiej staranności, by opinie były oparte na rzeczywistych odczuciach naszych Klientów.
Prezentowane na stronie Instruktorki Angielskiego opinie są przez nas weryfikowane i pochodzą wyłącznie od osób, które korzystają z naszych produktów lub usług.
W jaki sposób weryfikujemy opinie? Na przykład kontaktujemy się z osobami, które je
wystawiły i prosimy o zgodę na publikację opinii. Jeśli nie jesteśmy w stanie
zweryfikować osoby, która wystawiła opinię, to nie zamieszczamy jej na stronie.
Na stronie prezentujemy wybrane opinie, które najlepiej przedstawiają zasady współpracy i dają Ci
najwięcej właściwych informacji pozwalających na podjęcie decyzji o zakupie produktu czy współpracy z
nami.

Klienci mogą sami również wystawić opinię o danym produkcie poprzez napisanie opinii na stronie Sklepu.

Mogą to zrobić jedynie Klienci, którzy kupili produkt i zalogują się do swojego konta na stronie Sklepu, dzięki temu opinie są wiarygodne.
Nie praktykujemy opinii o charakterze „sponsorowanym”.
Nasze zasady i uczciwość nie pozwalają nam bowiem na takie działania.

Przekazujemy naszym Klientom jedynie prawdziwe opinie odnośnie naszych produktów oraz usług.
W razie pytań zawsze możesz się z nami skontaktować, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

🙂

19. REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA TREŚCI I USŁUGI CYFROWEJ

 1. Umożliwiamy dostęp do Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej w postaci
  zapisania się do newslettera tj. poprzez przekazanie swoich danych zawartych w
  formularzu – imię oraz adres e-mail lub bez konieczności przekazywania
  danych poprzez zapłatę ceny 49 zł brutto za otrzymanie dostępu do
  Treści lub Usługi cyfrowej bez konieczności zapisania się do newslettera.

2. W ramach zapisu do newslettera wysyłamy treści o charakterze edukacyjnym oraz
różne informacje o nowych wpisach na blogu, nowych materiałach video oraz
informacje handlowe o produktach cyfrowych w celu marketingu bezpośredniego

oferowanych usług i produktów.

3. Zapisując się do newslettera udzielasz zgody na przetwarzania Twoich
danych, w tym także Twojego imienia oraz Twojego adresu email w celu wysyłania
newslettera na zasadach, które określone są w tym Regulaminie oraz w Polityce
prywatności i plików cookies.

4. Zapisanie się do newslettera następuję na skutek wypełnienia i przesłania
formularza zapisu znajdującego się na stronie internetowej Sklepu Instruktorki Angielskiego.

Wypełnienie formularza możliwe jest również za pomocą uzupełnienie formularza na
dedykowanej do tego stronie internetowej (tzw. Strona lądowania) lub
poprzez formularz zapisu osadzony w treści naszej strony internetowej.

5. Po dokonaniu wypełnienienia formularza zapisu koniecznym jest potwierdzenie adresu
email (mechanizm double opt-in).

Jeśli nie potwierdzisz adresu email nie będdziemy mogli udostępnić Ci Treści.

6. Potwierdzenie zapisania się do newslettera oznacza wówczas zawarcie umowy o
dostarczenie Treści Cyfrowej lub zawarcie umowy o świadczenie Usług
cyfrowych.

7. Treść cyfrowa zostanie wysyłana po dokonaniu kliknięcia linku aktywacyjnego.

Na podany przez Ciebie adres e-mail przyjdzie aktywny link z dostępem do Treści cyfrowej. Usługa cyfrowa
dostarczana jest zgodnie z instrukcją przekazaną w wysłanej do Ciebie
widomości.

8. Możesz odstąpić od umowy o dostarczenie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej
w terminie 14 dni od jej zawarcia.

9. Jeśli z jakiegoś powodu nie chcesz udostępnić nam Twoich danych i
subskrybować newslettera możesz otrzymać dostęp do danych Treści
cyfrowych lub Usługi cyfrowej poprzez zapłatę Ceny tj. kwoty 49 zł brutto.

Jeśli chcesz złożyć takie zamówienie napisz do mnie na adres: kontakt@houseofknowledge.edu.pl

10. Przetwarzanie Twoich danych w celu wysyłki newslettera odbywa się na podstawie
Twojej zgody.

11. W każdej chwili możesz wyżej wymienioną zgodę cofnąć — wedle własnego uznania.

20. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia lub odwołania ofert, promocji, a także do zmiany cen produktów w Sklepie bez ubytku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym warunków umów zawartych przed dokonaniem danej zmiany.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie również możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Dla umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący zgodnie z datą zawarcia umowy.
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia publikacji na stronie internetowej Sklepu Instruktorki Angielskiego.
 4. Regulamin Sklepu Instruktorki Angielskiego został sporządzony na podstawie przepisów prawa polskiego. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem Sklepu Instruktorki Angielskiego, zastosowanie mają wówczas przepisy prawa polskiego, w tym kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu internetowego, obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają możliwości dla Klientów na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa regulujące ochronę praw konsumentów.
 6. Postanowienia określone w Regulaminie Sklepu Instruktorki Angielskiego nie wykluczają podjęcia kroków prawnych przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa polskiego w stosunku do osób naruszających warunki licencji oraz prawa autorskie.

Regulamin Sklepu Internetowego Instruktorki Angielskiego obowiązuje od 06.12.2022 r.

Dołącz do listy oczekujących Poinformujemy Cię, gdy produkt pojawi się w magazynie. Proszę zostawić swój prawidłowy adres e-mail poniżej.